Những lý do thực hiện tốt mục tiêu hoạt động của Công ty Đặng Thành Việt Nam